آشنایی با مواد هوشمند

محتوای محصول آشنایی با مواد هوشمند خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید…

از 10,000 تومان

آشنایی با نانوکامپوزیت ۱

محتوای محصول آشنایی با نانوکامپوزیت ۱ خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید…

از 10,000 تومان

آشنایی با نانوکامپوزیت ها ۲

محتوای محصول آشنایی با نانوکامپوزیت ها ۲ خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره…

از 10,000 تومان

اثر ابعاد روی خواص نانومواد

محتوای محصول اثر ابعاد روی خواص نانومواد خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره…

از 10,000 تومان

ارزیابی روش های شناسایی نانولوله های کربنی چند دیواره

محتوای محصول ارزیابی روش های شناسایی نانولوله های کربنی چند دیواره خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

از 10,000 تومان

انواع مواد توده ای نانوساختار

محتوای محصول انواع مواد توده ای نانوساختار خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره…

از 10,000 تومان

بررسی روش های موجود برای پایداری نانوسیالات و تاثیر آنها بر ضریب حرارتی

محتوای محصول بررسی روش های موجود برای پایداری نانوسیالات و تاثیر آنها بر ضریب حرارتی خصوصی این بخش خصوصی می…

از 10,000 تومان

پوشش های ضد خوردگی

محتوای محصول پوشش های ضد خوردگی خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید…

از 10,000 تومان

تفاوت های دنیای نانو

محتوای محصول تفاوت های دنیای نانو خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید…

از 10,000 تومان

چارچوب های آلی کووالانسی

محتوای محصول چارچوب های آلی کووالانسی خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید…

از 10,000 تومان

خواص نانومواد

محتوای محصول خواص نانومواد خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره…

از 10,000 تومان

خواص و روش های تولید نانوپوشش ها

محتوای محصول خواص و روش های تولید نانوپوشش ها خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

از 10,000 تومان

درختسان ها به عنوان عوامل کپسوله کننده و پایدارکننده ذرات معدنی

محتوای محصول درختسان ها به عنوان عوامل کپسوله کننده و پایدارکننده ذرات معدنی خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

از 10,000 تومان

روش های شیمیایی تولید گرافن

محتوای محصول روش های شیمیایی تولید گرافن خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره…

از 10,000 تومان

سطوح خود تمیزشونده – مبانی و کاربردها

محتوای محصول سطوح خود تمیزشونده – مبانی و کاربردها خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

از 10,000 تومان

سنتز کنترل شده نانوبلورهای فلزی

محتوای محصول سنتز کنترل شده نانوبلورهای فلزی خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره…

از 10,000 تومان

سنتز و پایداری نانوذرات مغناطیسی

محتوای محصول سنتز و پایداری نانوذرات مغناطیسی خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره…

از 10,000 تومان

شکل های مختلف نانولوله های کربنی

محتوای محصول شکل های مختلف نانولوله های کربنی خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این…

از 10,000 تومان

شیمی ترکیبات کربن

محتوای محصول شیمی ترکیبات کربن خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این…

از 10,000 تومان

عوامل موثر بر الکتروریسی نانوالیاف

محتوای محصول عوامل موثر بر الکتروریسی نانوالیاف خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره…

از 10,000 تومان

فیزیک حالت جامد – ۱

محتوای محصول فیزیک حالت جامد – ۱ خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره…

از 10,000 تومان

فیزیک حالت جامد – ۲

محتوای محصول فیزیک حالت جامد – ۲ خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره…

از 10,000 تومان

کاربرد نانوساختارهای کربنی بعنوان تقویت کننده در نانوکامپوزیت ها

محتوای محصول کاربرد نانوساختارهای کربنی بعنوان تقویت کننده در نانوکامپوزیت ها خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

از 10,000 تومان

کنترل مورفولوژی-خواص و کاربردهای نانوساختارهای فلزی

محتوای محصول کنترل مورفولوژی-خواص و کاربردهای نانوساختارهای فلزی خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این…

از 10,000 تومان