15%
تخفیف

آشنایی با روش های رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار

محتوای محصول آشنایی با روش های رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

از 10,000 تومان
15%
تخفیف

الکتروشیمی و واکنش های اکسایش و کاهش

محتوای محصول الکتروشیمی و واکنش های اکسایش و کاهش خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

از 10,000 تومان
15%
تخفیف

تمایل مواد مختلف به اکسایش و کاهش

محتوای محصول تمایل مواد مختلف به اکسایش و کاهش خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

از 10,000 تومان

تهیه نانومواد با روش سل ژل -۱

محتوای محصول تهیه نانومواد با روش سل ژل -۱ خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

از 10,000 تومان

تهیه نانومواد با روش سل ژل – ۲

محتوای محصول تهیه نانومواد با روش سل ژل – ۲ خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

از 10,000 تومان

خودآرایی ۱

محتوای محصول خودآرایی ۱ خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره…

از 10,000 تومان

خودآرایی ۲

محتوای محصول خودآرایی ۲ خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره…

از 10,000 تومان

خودآرایی نانوذرات

محتوای محصول خودآرایی نانوذرات خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این دوره…

از 10,000 تومان

سنتز پوشش های نانومتخلخل آلومینا

محتوای محصول سنتز پوشش های نانومتخلخل آلومینا خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره…

از 10,000 تومان

سنتز نانوذرات با روش تخریب حرارتی

محتوای محصول سنتز نانوذرات با روش تخریب حرارتی خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این…

از 10,000 تومان

فرآیند آندایز – معرفی و روش ها

محتوای محصول فرآیند آندایز – معرفی و روش ها خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

از 10,000 تومان

لایه نشانی به روش کندوپاش

محتوای محصول لایه نشانی به روش کندوپاش خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره…

از 10,000 تومان

معرفی آلیاژسازی مکانیکی به عنوان روشی موثر برای فرآوری نانومواد

محتوای محصول معرفی آلیاژسازی مکانیکی به عنوان روشی موثر برای فرآوری نانومواد خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

از 10,000 تومان

معرفی روش مایکروویو و کاربرد آن در سنتز نانومواد

محتوای محصول معرفی روش مایکروویو و کاربرد آن در سنتز نانومواد خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

از 10,000 تومان

معرفی روش های سونوشیمیایی – فراصوت

محتوای محصول معرفی روش های سونوشیمیایی – فراصوت خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این…

از 10,000 تومان

مقدمه ای بر روش نانولیتوگرافی

محتوای محصول مقدمه ای بر روش نانولیتوگرافی خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره…

از 10,000 تومان

واکنش های سولوترمال

محتوای محصول واکنش های سولوترمال خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این…

از 10,000 تومان