15%
تخفیف

آشنایی با روش های رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار

محتوای محصول آشنایی با روش های رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

از 10,000 تومان

آشنایی با مواد هوشمند

محتوای محصول آشنایی با مواد هوشمند خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید…

از 10,000 تومان

آشنایی با میکروسکوپ الکترونی روبشی

محتوای محصول آشنایی با میکروسکوپ الکترونی روبشی خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره…

از 10,000 تومان

آشنایی با نانوکامپوزیت ۱

محتوای محصول آشنایی با نانوکامپوزیت ۱ خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید…

از 10,000 تومان

آشنایی با نانوکامپوزیت ها ۲

محتوای محصول آشنایی با نانوکامپوزیت ها ۲ خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره…

از 10,000 تومان

اثر ابعاد روی خواص نانومواد

محتوای محصول اثر ابعاد روی خواص نانومواد خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره…

از 10,000 تومان

ارزیابی روش های شناسایی نانولوله های کربنی چند دیواره

محتوای محصول ارزیابی روش های شناسایی نانولوله های کربنی چند دیواره خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

از 10,000 تومان
15%
تخفیف

الکتروشیمی و واکنش های اکسایش و کاهش

محتوای محصول الکتروشیمی و واکنش های اکسایش و کاهش خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

از 10,000 تومان

انواع مواد توده ای نانوساختار

محتوای محصول انواع مواد توده ای نانوساختار خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره…

از 10,000 تومان

بررسی روش های موجود برای پایداری نانوسیالات و تاثیر آنها بر ضریب حرارتی

محتوای محصول بررسی روش های موجود برای پایداری نانوسیالات و تاثیر آنها بر ضریب حرارتی خصوصی این بخش خصوصی می…

از 10,000 تومان

پوشش های ضد خوردگی

محتوای محصول پوشش های ضد خوردگی خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید…

از 10,000 تومان

تحلیل طیف سنجی فرابنفش – مرئي

محتوای محصول تحلیل طیف سنجی فرابنفش – مرئي خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این…

از 10,000 تومان

تحلیل طیف سنجی فوتولومینسانس

محتوای محصول تحلیل طیف سنجی فوتولومینسانس خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید…

از 10,000 تومان

تحلیل طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه

محتوای محصول تحلیل طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

از 10,000 تومان

تحلیل و کاربرد داده ها و تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی – بخش دوم

محتوای محصول تحلیل و کاربرد داده ها و تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی – بخش دوم خصوصی این بخش خصوصی می…

از 10,000 تومان

تعیین اندازه ذرات با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری

محتوای محصول تعیین اندازه ذرات با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

از 10,000 تومان

تفاوت های دنیای نانو

محتوای محصول تفاوت های دنیای نانو خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید…

از 10,000 تومان
15%
تخفیف

تمایل مواد مختلف به اکسایش و کاهش

محتوای محصول تمایل مواد مختلف به اکسایش و کاهش خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

از 10,000 تومان

تهیه نانومواد با روش سل ژل -۱

محتوای محصول تهیه نانومواد با روش سل ژل -۱ خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

از 10,000 تومان