15%
تخفیف
15%
تخفیف

آشنایی با روش های رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار

محتوای محصول آشنایی با روش های رسوب دهی شیمیایی از فاز بخار خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی…

0
از 10,000 تومان
15%
تخفیف

آشنایی با روش های ساخت نانومواد

محتوای محصول آشنایی با روش های ساخت نانومواد خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این…

0
از 10,000 تومان
15%
تخفیف

آشنایی با میکروسکوپ الکترونی روبشی

محتوای محصول آشنایی با میکروسکوپ الکترونی روبشی خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره…

0
از 10,000 تومان
15%
تخفیف

اثر ابعاد روی خواص نانومواد

محتوای محصول اثر ابعاد روی خواص نانومواد خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره…

0
از 10,000 تومان
15%
تخفیف

اجزا و عملکرد تفنگ الکترونی و لنزهای الکترومغناطیس

محتوای محصول اجزا و عملکرد تفنگ الکترونی و لنزهای الکترومغناطیس خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به…

0
از 10,000 تومان
15%
تخفیف

ارزیابی روش های شناسایی نانولوله های کربنی چند دیواره

محتوای محصول ارزیابی روش های شناسایی نانولوله های کربنی چند دیواره خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

0
از 10,000 تومان
15%
تخفیف

الکتروشیمی و واکنش های اکسایش و کاهش

محتوای محصول الکتروشیمی و واکنش های اکسایش و کاهش خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

0
از 10,000 تومان
15%
تخفیف

انواع ساختارهای بلوری

محتوای محصول انواع ساختارهای بلوری خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این…

0
از 10,000 تومان