آشنایی با میکروسکوپ الکترونی روبشی

محتوای محصول آشنایی با میکروسکوپ الکترونی روبشی خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره…

از 10,000 تومان

تحلیل طیف سنجی فرابنفش – مرئي

محتوای محصول تحلیل طیف سنجی فرابنفش – مرئي خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این…

از 10,000 تومان

تحلیل طیف سنجی فوتولومینسانس

محتوای محصول تحلیل طیف سنجی فوتولومینسانس خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید…

از 10,000 تومان

تحلیل طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه

محتوای محصول تحلیل طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس…

از 10,000 تومان

تحلیل و کاربرد داده ها و تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی – بخش دوم

محتوای محصول تحلیل و کاربرد داده ها و تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی – بخش دوم خصوصی این بخش خصوصی می…

از 10,000 تومان

تعیین اندازه ذرات با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری

محتوای محصول تعیین اندازه ذرات با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل…

از 10,000 تومان

روش های ایجاد تصویر و الگوی پراش توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری

محتوای محصول روش های ایجاد تصویر و الگوی پراش توسط میکروسکوپ الکترونی عبوری خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای…

از 10,000 تومان

طیف سنجی جذبی مرئی – فرابنفش

محتوای محصول طیف سنجی جذبی مرئی – فرابنفش خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این…

از 10,000 تومان

طیف سنجی رامان

محتوای محصول طیف سنجی رامان خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این…

از 10,000 تومان

طیف سنجی مادون قرمز

محتوای محصول طیف سنجی مادون قرمز خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید…

از 10,000 تومان

معرفی فرآیندهای لومینسانس و فوتولومینسانس

محتوای محصول معرفی فرآیندهای لومینسانس و فوتولومینسانس خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره…

از 10,000 تومان

میکروسکوپ تونلی روبشی – ۲

محتوای محصول میکروسکوپ تونلی روبشی – ۲ خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره…

از 10,000 تومان

میکروسکوپ تونلی روبشی بخش اول

محتوای محصول میکروسکوپ تونلی روبشی بخش اول خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره…

از 10,000 تومان

میکروسکوپ نیروی اتمی

محتوای محصول میکروسکوپ نیروی اتمی خصوصی این بخش خصوصی می باشد. برای دسترسی کامل به دروس این دوره باید این…

از 10,000 تومان